تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - یک کارشتاس حمل و نقل : رتبه دوم ایران در حوادث جاده ای جهان : 800 هزار تصادف در سال
درسال 90 نزدیک به 20 هزار و 68 نفر معادل 55 نفر در هرروز در تصادفات رانندگی کشورمان جان باختند و 297 هزار نفر هم مجروح و معلول شدند.