تبلیغات
سندیكای نمایندگان بیمه رازی - نشست خبری رییس کل بیمه مرکزی : شرکتهای بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

شرکتهای بیمه ای تا پایان سال فرصت برای تجدید ارزیابی دارند در غیر این صورت بازار فعالیت آنها محدود می شود.