تاریخ : بیست و یکم آبان 90 | ساعت 14 و 28 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : توحید صمدی

اساسنامه سندیكای نمایندگان بیمه رازی

مقدمه:

به منظور ساماندهی صادرات كالاها وخدمات در امور مربوط وحفظ توان ونظم وفراهم كردن امكان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری وتولید وهمچنین استفاده وانتقال تجربیات علمی وعملی دست اندر كاران وبه هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ودفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی وحقوقی عضو ، اتحادیه نمایندگان بیمه رازی به استناد بند (ك)ماده 5 قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشكیل می گردد .

فصل اول -كلیات :

ماده 1:

هویت :

هویت: اتحادیه  نمایندگان بیمه رازی كه در این اساسنامه اختصارا (( اتحادیه نمایندگان بیمه رازی ))نامیده می شود ، در اجرای بند (ك) ماده (5)قانون اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران (مصوب 15/12/1369واصلاحیه 15/9/1373)وبا موافقت ونظارت اتاق بازرگانی وبا حداقل 25نفر عضو تشكیل می شود ودارای شخصیت حقوقی مستقل واستقلال مالی می باشد وبه صورت صنفی وغیر انتفاعی فعالیت می نماید .

ماده 2:

 تابعیت :

تابعیت اتحادیه نمایندگان بیمه رازی ایرانی است .

ماده 3:

اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی  اتحادیه نمایندگان بیمه رازی در قزوین می باشد .

تبصره: در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه نمایندگان بیمه رازی مراتب در روزنامه كثیر الانتشار منتخب آگهی وكتبا به اطلاع اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد رسید .

ماده 4:حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت اتحادیه نمایندگان بیمه رازی در سراسر ایران است و اتحادیه نمایندگان بیمه رازی می تواند پس از تصویب هیات مدیره وتائید اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در مراكز استان شعبه ودر شهرستانها عند الزوم نمایندگی دایر نماید.

تبصره: شرایط تشكیل شعب ونمایندگی می بایست  مطابق با آئین نامه های اجرائی ذیربط اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشد .

ماده 5: مدت:

مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است .

فصل دوم-اهداف

ماده 6-هدف های اتحادیه نمایندگان بیمه رازی عبارتند از :

6-1-تلاش برای سازماندهی فروش وبهبود كیفیت خدمات دهی اعضاء.

6-2-بازاریابی مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه وتقاضا ، قیمت، بازارهای مصرفوتولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات .

6-3-مشاركت گروهی در تصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها وتهیه وتنظیم پیش نویس قوانین ومصوبات مرتیط با صادرات كالا وخدمات در جهت حفظ منافع مالی واعضا ء اتحادیه نمایندگان بیمه رازی با هماهنگی اتاق ایران .

6-4-ایجاد ارتباط با بانك ها وسازمانهای ارتباطی كشور وهمچنین سازمانهای مالی وپولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی وفراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء اتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-5-ایجاد بانك اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف ووظایف اتحادیه نمایندگان بیمه رازی فعالیت های صادراتی اعضاء واطلاع رسانی از طریق ایجاد شبكه اطلاع رسانی ونشر كتب ومجلات وبروشورهای تخصصی.

6-7-ارتقاء اعتبار وحیثیت اعضای سندیكای نمایندگان بیمه رازی از طریق سازماندهی وایجاد روابط مناسب بین واحد های عضو .

6-8-انجام هرگونه فعالیت های علمی وتحقیقاتی در داخل وخارج كشور در چها چوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف سندیكای نمایندگان بیمه رازی.

6-9-تلاش برای توسعه صادرات كالاها ویا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-10-كمك به تحقق هدف های كمی وكیفی تعیین شده برای صادرات كالا ها  ویا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-11-حمایت از منافع مشترك اعضاء اتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-12- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاءاتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-13- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کالا، یا خدمات را فراهم می کند.

6-14- جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اطاق ایران.

6-15- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها.

6-16- مشارکت در تدوین و اجرأی استانداردهای مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی.

6-17- کوشش در جهت رفعد اختلافات فی مابین اعضاء اتحادیه نمایندگان بیمه رازی و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اطاق ایران.

6-18- معرفی اعضاء اتحادیه نمایندگان بیمه رازی  به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.

6-19- اجرأی آن دسته از وظایف اجرائی مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود.

6-20- تهیه گزارشات هر شش ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرأیی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اطاق ایران.

6-21- ارائه پیشنهادهای اجرأیی رفع مشکلات صادرات گروه کالایی و یا خدماتی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع.

6-22- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی> صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میز گردها و همچنین حضور در همایشهای مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.

6-23- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-24- کوشش برای جذب سرمایهف فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی بر ای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه نمایندگان بیمه رازی.

6-25- الزام اعضاء به اجرأی صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات  و ضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اطاق ایران.

فصل سوم - عضویت و شرأیط آن

ماده7- كلیه نمایندگان بیمه رازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به عضویت اتحادیه  نمایندگان بیمه رازی درآیند .

تبصره1: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور، می توانند به عضویت اتحادیه نمایندگان بیمه رازی در آیند .

تبصره 2: عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، با رعایت مقررات مربوط به عضویت اندیكای نمایندگان بیمه رازی امکان پذیر است.

ماده 8-

انواع عضویت عبارت است از:

الف- عضو اصلی: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیما مشغول فعالیت در امور مربوط به اندیكای نمایندگان بیمه رازی باشند.

 ب- وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی اتحادیه نمایندگان بیمه رازی باشند.

ج- موقت : شامل آندسته از افرادحقیقی (دانشگاهی یا بدون معرف) که بنا بر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند.

تبصره: حضور اعضای موقت در جلسات عمومی اتحادیه ، بدون حق رأی مجاز است.

ماده 9-

عضویت اشخاص حقوقی منوط به دارا بودن تابعت ایرانی با مراعات ماده 21 قانون تجارت داشتن کارت عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن می‌باشد.

ماده 10-

شرأیط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی:

الف- تابعیت ایرانی

ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور؛

ج- داشتن کارت معتبر عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن اتحادیه نمایندگان بیمه رازی ؛

د- دارا بودن سابقه فعالیت صادراتی در زمینه موضوع اندیكای نمایندگان بیمه رازی با تائید دو نفر از اعضای اندیكای نمایندگان بیمه رازی.

ماده 11-

برای کلیه اعضا اتحادیه نمایندگان بیمه رازی رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های اتحادیه و مصوب هیأت مدیره و مقید به همكاری جهت دستیابی با اهداف اندیكای نمایندگان بیمه رازی می‌باشند .

فصل چهارم - ارکان

ماده 12-

ارکان اتحادیه عبارتند از:

- مجمع عمومی؛

- هیأت مدیره؛

- بازرس؛

ماده 13-

مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضا یا نمایندگان رسمی آنان می‌باشد.

13-1- تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جرأید کثیر الانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء هیأت مدیره یا دبیر یا بازرس ، برای اعضا ارسال می گردد؛

13-2- اشخاص حقوقی عضو اتحادیه نمایندگان بیمه رازی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت ، با امضا دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور و با مهر شركت معرفی می نمایند؛

13-3- جلسه مجمع عمومی (عادی یا عادی به طور فوق العاده)با شرکت اکثریت مطلق اعضا (نصف به علاوه یک) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آرا حاضرین (نصف به علاوه یک) معتبر است.

13-4- اخذ رأی در مجامع عمومی اتحادیه نمایندگان بیمه رازی ، به صورت کتبی و مخفی می‌باشد .

13-5- با رسمیت یافتن مجمع ، در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد حاضر، به عنوان رئیس سنی ، اداره جلسه را به عهده می گیردو بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای اداره مجمع اخذ رأی به عمل خواهد آمد، سپس هیأت رئیسه انتخابی ، اداره جلسه مجمع را به عهده می گیرد؛

13-6- منشی در ابتدا، اسامی حاضرین در جلسه مجمع را در صورتجلسه ثبت و به امضا هیأت رئیسه می رساند، همچنین منشی موظف است مذاکرات و تصمیمات مجمع را ثبت کند؛

13-7- مصوبات مجمع در چهار چوب اساسنامه اتحادیه نمایندگان بیمه رازی ، برای کلیه اعضا لازم الاتباع می باشد؛

 13-8- حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر ، ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.

13-9- اتحادیه موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

ماده 14-

مجامع عمومی بر دو نوع اند:

-        مجمع عمومی عادی؛

-        مجمع عمومی فوق العاده؛

ماده 15-

مجمع عمومی عادی اتحادیه یک نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) و طبق ماده 14 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد ممکن است.

ماده 16-

وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:

16-1- استماع گزارش هیأت مدیره درباره عملكرد سال گذشته؛

16-2- استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آن‌ها ؛

16-3- تصویب پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا؛

16-4- استماع گزارش بازرس؛

16-5- تصویب تراز نامه و گزارش مالی سالانه هیأت مدیره؛

16-6- تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری؛

16-7- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل اعضا هیأت مدیره و بازرس كه مدت مأموریت آن‌ها خاتمه یافته یا مستعفی شده‌اند و یا فوت نموده‌اند؛

16-8- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار؛

ماده 17-

هیأت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 13 نماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارأی مسئولیت خواهد بودو در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیأت مدیره اتحادیه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده 18-

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، در مواقع ضروری و با دعوت هیأت مدیره یا بازرسو یا در خواست نصف به علاوه یک از اعضا اتحادیه با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19-

مجمع عمومی فوق العاده وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل دو سوم اعضا یا نمایندگان آنها در جلسه حاضر باشند و تصمیمات مجمع سه چهارم آرای افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده 20-

با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، از اعضا اتحادیه وفق ماده 13 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف ، بازرس می تواند رأساً و با رعایت ماده 13 اقدام نماید.

ماده 21-

با درخواست کتبی حداقل نصف به علاوه یک اعضا اتحادیه ، مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده هیأت مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی ، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 13دعوت نماید، در صورت استنکاف هیأت مدیره در خواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهد در این صورت بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13 از اعضا دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز از دعوت مجمع امتناع نماید ، درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند.

ماده 22-

در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی عادی به علت نرسیدن حد نصاب قانونی ، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدی با رعایت ماده 13 از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضا اقدام کند جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

ماده 23-

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه؛

ب- عزل انفرادی یا جمعی هیأت مدیره و یا بازرس؛

ج- انحلال اتحادیه و انتخاب اعضا هیأت تصفیه.

ماده 24- هیأت مدیره:

اندیكای نمایندگان بیمه رازی به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از هفت یا نه و یا یازده نفر عضو اصلی ، دو نفر عضو علی البدل از اعضای صاحب كارت بازرگانی (كارت عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن) که به وسیله مجمع عمومی یا عادی به طور فوق العاده از بین اعضا و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

24-1- در صورت اختتام دوره ماموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضاء هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

24-2- انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده 25- شرأیط عضویت در هیأت مدیره:

الف- دارا بودن تابعیت ایرانی؛

ب- داشتن حسن شهرت؛

ج- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

د- ارائه معرفی نامه کتبی( برای اشخاص حقوقی)

ماده26-

داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است از 15 روز قبل از تشکیل مجمع در خواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتحادیه تسلیم نماید؛

تبصره: بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیأت موسس و پس از آن به وسیله هیأت مدیره های منتخب صورت می گیرد. در صورتی که هیأت مدیره داوطلب را فاقد شرأیط لازم ، بداند موظف است ظرف مدت پنج روز از دریافت در خواست او، مراتب را به اطلاع داوطلب برساند و در صورت اعتراض داوطلب ظرف مدت یک هفته ، اعتراض او در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، بررسی لازم صورت گیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجرا است.

ماده 27-

در صورت استعفا از عضویت ، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه نمایندگان بیمه رازی دارأی سمتی است ، ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی ، منتفی و زایل خواهد شد.

 

ماده 28-

چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه نمایندگان بیمه رازی به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در اندیكا دارد معزول و هیچگونه سمتی در اندیكا نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات ، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده 29-

زایل شدن موردی از بندهای ماده 25 برای هر یک از اعضا هیأت مدیره در طول دوره ماموریت موجب عزل آن عضو خواهد شد.

ماده 31-

هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، یک نفر را به عنوان نائب رئیس ، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود.

ماده 32-

مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیأت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده 33-

هیأت مدیره در مواقعی که مشخص می نماید و یا در هنگام ضرورت ، به دعوت رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی اندیكا یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین می شود تشکیل خواهد شد.

ماده 34-

در صورت استعفاء ، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضاء علی البدل دارأی آراء مساوی باشند انتخاب توسط هیأت مدیره و به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره1: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره 2: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ، حداقل با دو سوم رأی اعضای هیأت مدیره می‌باشد.

ماده35-

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارأی حق رأی رسمیت پیدا می کند.

ماده36-

اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس ، سایر اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 37-

مصوبات هیأت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین در جلسه (غیر از مفاد تبصره 2 ماده 34 ) معتبر خواهد بود .

ماده38-

صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره ، در دفتر ثبت و به امضا حاضرین می رسد.

ماده 39-

شرکت اعضا علی البدل و بازرس در جلسات هیأت مدیره بلا مانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.

ماده 40-

هیأت مدیره از خارج ویا بین خود ، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظّف به عنوان دبیر انتخاب نماید.

تبصره1- هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره تفویض نماید.

تبصره2- در صورتی كه دبیر عضو هیأت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره3- در صورتی كه دبیر عضو هیأت مدیره نباشد حق شركت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد .

ماده 41-

برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه ، تشکیل پرونده برای اعضا و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ در خواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه ، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکت های عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ،نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و تعمیرو سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه ، اجرأی مصوبات در اندیكا و هر اقدامی که عرفا برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد دبیرخانه تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیأت مدیره تاسیس می گردد.

ماده 42- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مدیره :

هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است وظایف و اختیارات هیأت مدیره بدون قید انحصار به شرح زیر است:

42-1- افتتاح حساب جاری به نام اتحادیه نمایندگان بیمه رازی در بانک های مجاز و واریز كلیه وجوهات اتحادیه و هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام ؛

42-2- انجام عملیات مالی و پولی تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

42-3- عقد هر گونه قرارداد و تعدیل و تغییر فسخ آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت؛

42-4- اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است؛

42-5- دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن؛

42-6- استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرأیط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور؛

42-7- اقامه و استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

42-8- اقدام به هر نوع امر از اموری که در چار چوب قوانین و مقررات موضوعه اجرأی آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد؛

42-9- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

42-10- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرأیط مندرج در آئین نامه های مربوطه؛

42-11- تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اندیكا در چار چوب اساسنامه و اختیارات تفویضی؛

42-12- راهنمایی اعضا در امور اجریی، مدیریتی،مالی و مالیاتی، بیمه،مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه؛

42-13- تدوین پیش نویس بودجه اتحادیه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه؛

42-14- تهیه صورت داریی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرسو نیز تنظیم ترازنامه و صورت حساب عملکرد و سود زیان سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

42-15- هیأت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه اندیكا را از عضویت در اتحادیه اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارش کند. تصمیم اتاق ایران در این خصوص قطعی است؛

42-16- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقا کمی و کیفی سطح دانش اعضا؛

42-17- تهیه گزارش های سه ماهه سالانه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به اتاق ایران.

 

ماده 43- خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالی اندیكا بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی اتحادیه را تنظیم کند ، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با در خواست بازرسمبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه ، با اطلاع رئیس هیأت مدیره در محل دبیر خانه اسناد مذکور را در اختیار بازرسقرار دهد.

ماده 44- کلیه اوراق و اسناد بهادار ، تعهد آور و قراردادها ، چکها،سفته ها، وبروات با دو امضا از سه امضای اعضای هیأت مدیره اتحادیه که توسط هیأت مدیره و در اولین جلسه هیأت مدیره تعیین خواهد شد همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد. مکاتبات اداری عادی با امضا رئیس هیأت مدیره یا دبیر اتحادیه به همراه مهر اتحادیه معتبر است.

ماده 45- بازرس

45-1- شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده 25 اساسنامه است.

45-2- دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است؛

45-3- در صورت فوت ، استعفا یا سلب شرأیط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 46- وظایف بازرس

46-1-نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس است و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیر خانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می کنند؛

46-2- بازرس، تراز نامه تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد؛

46-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضا تهیه و ارائه خواهد نمود؛

46-4- بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده نظارت نماید؛

46-5- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد.

ماده 47- کمیته ها و مشاوران

اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکت های عضو و اعضا حقیقی اتحادیه تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضا و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب می گردد.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده 48-

اشخاص حقوقی و حقیقی داوطلب عضویت در اتحادیه ، موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری اتحادیه و تسلیم قبض آن به دبیر خانه می باشند.

ماده 49-

هر عضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 50-

اتحادیه می تواند از هدایا ،عطایا،وقف،قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانكها و مؤسسات اعتباری یا از شركتها و اشخاص عضو را دارد.

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده 51-

اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود؛

ماده 52-

چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع ، هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضای هیأت مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضا هیأت تصفیه بلا مانع است . .چنانچه انحلال اندیكا از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیأت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده 53-

پس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضا هیأت تصفیه ، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق ،اسناد،دفاتر،اموال،و اثاثیه اندیكا را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده54-

هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارأیی ها را روشن و پس از تسویه ، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

 

ماده 55-

وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و دیون اتحادیه و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - موارد متفرقه

ماده 56- حکمیت

56-1- اتحادیه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به قبول امر حکمیت (داوری)نماید. در این صورت هیأت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکت های عضو و یا اشخاص حقیقی عضو ، فرد یا افراد واجد الشرأیط را انتخاب و پس از جلب موافقت ،آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر خواهد نمود.

ماده 57-

در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می‌پذیرد در صورت اعتراض مراتب به شورای عالی نظارت منعكس می‌شود نظر شورا قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 58-

كلیه اتحادیه‌های موجود موظف می‌باشند از زمان ابلاغ این اسانامه حداكثر به مدت یك سال وضعیت خود را تطبیق دهند .

ماده 59-

این اساسنامه در یک مقدمه و 7 فصل و 59 ماده و 11 تبصره تهیه و به تصویب هیأت مؤسس اتحادیه رسیده است .
طبقه بندی: سندیكای بیمه رازی،

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو